Zařízení pro odvod spalin do atmosféry - komín, havarijní komín

Zařízení pro odvod spalin do atmosféry - komín, havarijní komín

 

Spalovací linka HOVAL č. 101 má společný hlavní komín pro vypouštění emisí při běžném provozu s linkou HOVAL č. 2 a MP 150 a každá linka má svůj vlastní nouzový (havarijní) komín.

Komíny:

Na konci spalovacího procesu, za tzv. suchým čištěním spalin. Je vyroben z nerez oceli (kovový balený) a odvádí vyčištěné spaliny. Komín u linky Hoval - Schiestl GG 24 má výšku 13,8 metrů, průměr 500 mm, délka kouřovodu je 18 metrů. Jedná se rovněž o dodávku firmy SMS Rokycany, výrobce ROKA RÁŽA s.r.o. Teplice, rok výroby 2004.

Teplota odváděných spalin do max. 65 °C.

Odvod spalin je řízen hodnotou podtlaku v termoreaktoru tak, aby bylo zajištěno zdržení spalin 2 s.

Nouzové (havarijní) komíny: Oceloplechové nouzové komíny o výšce 14 m.

 

 

Zařízení pro kontinuální měření znečišťujících látek a provozních parametrů

Spalovna nebezpečných odpadů slouží k termické likvidaci nebezpečných odpadů, které nelze druhotně využívat ani zpracovávat jiným způsobem. V pyrolýzní peci spalovny dochází ke vzniku karbonizačního plynu, který je dopalován v komoře termoreaktoru, odkud jdou spaliny přes výměník tepla, suchou vypírku spalin a filtr do společného komínu.

Spalovna je vybavena zařízením pro měření emisí. Měření probíhá v rozsahu a četnosti dle platné legislativy zejména zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu.

Jsou použity následující analyzátory:

  • analyzátor TZL
  • analyzátor plynů na bázi IČ spektroskopie (NOx, SO2, CO)
  • analyzátor O2
  • analyzátor TOC
  • analyzátor HF
  • analyzátor HCl